Överblick

Tuuschen makt Spooß

Över een Breef van överall op de Welt freit sik jedereen. Blots de Listen sünd in't Internet ganz verdeelt. Dat düürt vääl ti lang, de ümmer woller to söken un to kieken wo diene utseht. Un dat is ok teemlich vääl, de eegene ümmer woller op'n neesten Stand to bringen.

Wo ward tuuscht?

Dat tuuschen bi us is eenfach. Wenn du wat duppelt hest to'n tuuschen, denn laat di den Opkleber in usen Kataloog wiesen un änner dat van "Kiene Duppelten" op "Tuusch ik". Dat geiht denn van sülben in diene List un jedereen kann dat sehn.

Tuusch Luisten

Wo vääl Opklebers een Sammler duppelt hett un mit "Tuusch ik" kenntekend hett.

   Jiranek (10,988)
   JoachimV (1,478)
   PETER NIESSEN (9,225)
   Hofr (97)
   barbara (1,135)
   chymsvejda (61)
   michael (5,383)
   Elser (22)
   Alex (423)
   eukoko (2,061)
   ITALO RIZZO S. (1)
   Klempa (2,053)
   dicto (1)
   milos (78)
   Mikhail_Materukhin (283)
There are 26,561 different bananalabels available for trade.

Wo wiet büst du?

Antohl de Opklebers de een Sammler hett un mit "Hebb ik" kenntekend hett.

   Jiranek (24,137)
   JoachimV (5,421)
   Klempa (8,746)
   Tedoforo (29,777)
   Fiorentina (705)
   PETER NIESSEN (27,980)
   Joan (9)
   Hofr (351)
   bananaman (5)
   adamek (1,162)
   ol (14,932)
   chymsvejda (62)
   Elser (243)
   Alex (2,971)
   Hank Ankins (5,696)